INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Miloš Sláma

Sídlo: Polnička 189, 59102 Žďár nad Sázavou

IČ:  02289733 

+420 721 359 838

info@slamapress.cz

www.slamapress.cz

AGENDY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ODBĚRATELÉ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Zpracovávané osobní údaje

FO: jméno, příjmení, adresa, tel., e-mail, číslo účtu

FOP: jméno, příjmení, sídlo, IČO, tel., e-mail odběratelů; jméno a příjmení, e-mail a tel. osob oprávněných jednat  za odběratele

PO: název dle OR či jiného rejstříku, sídlo, IČO, statutární orgán, tel., e-mail odběratelů; jméno a příjmení, e-mail a tel. osob oprávněných jednat za odběratele

Zdroj osobních údajů

údaje poskytnuté odběrateli

Právní základ zpracování osobních údajů

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů

zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví

Účel zpracování osobních údajů

uzavření inominátní smlouvy, uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo; právní povinnost, splnění smlouvy, zajištění vzájemné komunikace

Archivní doba (doba

zpracování osobních údajů)

Dle platnosti souvztažných účetních dokladů

DODAVATELÉ DODÁVEK A SLUŽEB

Zpracovávané osobní údaje

FOP: jméno, příjmení, sídlo, IČO, tel., e-mail dodavatelů; jméno a příjmení, e-mail a tel. osob oprávněných jednat za dodavatele

PO: název dle OR či jiného rejstříku, sídlo, IČO, statutární orgán, tel., e-mail dodavatelů; jméno a příjmení, e-mail a tel. osob oprávněných jednat za dodavatele

Zdroj osobních údajů

údaje poskytnuté dodavateli

Právní základ zpracování

osobních údajů

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek

zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů

zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví

Účel zpracování osobních

údajů

uzavření inominátní smlouvy, uzavření kupní smlouvy; uzavření smlouvy o dílo; právní povinnost, splnění smlouvy, zajištění vzájemné komunikace

Archivní doba (doba

zpracování osobních údajů)

Dle platnosti souvztažných účetních dokladů

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU

K INFORMACÍM

Zpracovávané osobní údaje

FO: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

PO: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Zdroj osobních údajů

údaje poskytnuté žadatelem o informace

Právní základ zpracování

osobních údajů

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupům k informacím

Účel zpracování osobních

údajů

uzavření inominátní smlouvy, uzavření kupní smlouvy; uzavření smlouvy o dílo; právní povinnost, splnění smlouvy, zajištění vzájemné komunikace

Archivní doba (doba

zpracování osobních údajů)

Dle platnosti souvztažných účetních dokladů

ÚČETNICTVÍ

Zpracovávané osobní údaje

FO: jméno, příjmení, bydliště, číslo účtu, telefon, e-mail

FOP: jméno, příjmení, sídlo, IČO, číslo účtu

PO: název dle OR či jiného rejstříku, sídlo, IČO, číslo účtu, statutární orgán

Zdroj osobních údajů

údaje poskytnuté v rámci realizace obchodních vztahů (viz předešlé agendy)

Právní základ zpracování

osobních údajů

zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů

zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví

Účel zpracování osobních

údajů

právní povinnost – vedení účetnictví

Archivní doba (doba

zpracování osobních údajů)

Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10

Faktury S/10

Ostatní účetní dokumenty S/5

Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/10

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle. Ke

zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních

údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních

údajů. Za tímto účelem přijal správce technická opatření k zajištění ochrany osobních

údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním

údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní

údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat

dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na:

a. Na přístup k informacím – se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní

žádosti získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

i. Účely zpracování osobních údajů.

ii. Kategorie dotčených osobních údajů.

iii. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

iv. Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

v. Existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku.

vi. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

vii. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

viii. Informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b. Na opravu, respektive doplnění – subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních

údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost Správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost Správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností Správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

c. Na výmaz údajů („být zapomenut“) – jedná se o povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje,

pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

i. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

ii. Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů.

iii. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů.

iv. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

v. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

vi. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační

společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení GDPR.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za

jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci

všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na

Správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

d. Na omezení zpracování osobních údajů – je právo subjektu údajů omezit zpracování

osobních údajů Správcem. Smyslem ustanovení je omezit (přerušit) zpracování údajů do doby

vyřešení sporné otázky (např. subjekt údajů popírá přesnost údajů; omezení trvá po dobu

potřebnou k ověření přesnosti údajů).

e. Na přenositelnost zpracování osobních údajů – je právo subjektu údajů, jehož podstatou je

možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež Správci poskytl, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu původní Správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby Správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému Správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

i. Musí jít o zpracování osobních údajů založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě.

ii. Zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně.

f. Na námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho

konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou

zpracovávány na základě právních důvodů:

i. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

ii. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro

zpracování osobních údajů, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,

nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g. Na námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování – toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na

automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, které má pro něho právní

účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby

se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence,

kromě možných výjimek.

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy

mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem EU nebo ČR nebo pokud je založeno

na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Předání osobních údajů ke zpracování externím subjektům

Osobní údaje mohou být – v minimální nezbytné míře – předány a předávány ke zpracování externím

subjektům (zpracovatelům).  K předání dokumentů obsahujících osobní údaje dochází buď v listinné podobě, nebo digitálně (se zabezpečením). Zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí.

Předání osobních údajů kontrolním orgánům

Osobní údaje mohou být – v minimální nezbytné míře – předány a předávány ke nahlédnutí orgánům povádějícím kontroly (např. Finanční úřad apod.).

V Křoví dne 24. 5. 2018

Miloš Sláma